Kommunen mener at Forsvarsbygg har utvist total mangel på respekt. I anmeldelsen heter det at Ullensaker kommune politianmelder Forsvarsbygg for «den ubotelige skaden som er gjort på et nasjonalt, fredet kulturminne av stor historisk verdi».

Tekst: Redaksjonen Arena Trandum

Romerike Blad skriver i dagens avis at Trandumskogen ble fredet for over ett år siden, men har vært behandlet som fredet av Forsvaret i alle år etter krigen. Etter pinse startet Forsvarsbygg hogst på det fredede området. Før noen rakk å reagere var all hogstmoden gran felt med skogsmaskin i skogen der avrettingene fant sted og de drepte lagt i massegraver.

Trandumskogen er borte. Foto: Stiftelsen Trandum.

«Forsvarsbygg har i denne saken utvist en total mangel på respekt for historien, de henrettede og deres etterkommere, samt overfor publikum som nå aldri igjen vil kunne få oppleve skogen med historisk autentisitet», skriver kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i anmeldelsen. Kommunen ber Øst politidistrikt prioritere saken.

RB skriver at Ullensaker kommune har fått én million kroner av Kulturdepartementet for å planlegge nye tiltak for formidling og oppgradering av fasiliteter ved Trandumskogen. Dette på bakgrunn av områdets store og uutnyttede potensial for formidling og verdiskaping.

Kommunen har signert både en samarbeidsavtale og en prosjektavtale med Stiftelsen Trandum. Avtalene angår utvikling av Trandum som et krigs- og militærhistorisk kulturlandskap.

«I nært samarbeid med Stiftelsen Trandum og andre lokale aktører, er kommunen nå godt i gang med arbeidet. Prosjektet tegner til å bli stort og visjonært, men raseringen av Trandumskogen har dessverre endret forutsetningene betraktelig,» skriver kommunen i anmeldelsen og fortsetter:

«Ullensaker kommune ser svært alvorlig på de graverende inngrepene Forsvarsbygg har gjort i Trandumskogen. Den tette granskogen skapte en tung og skjermet atmosfære, og var avgjørende for opplevelsen av retterstedet. Nå står kun spredte furu- og løvtrær igjen, og den mørke, alvorstyngede stemningen er borte. Avskogingen har gjort stor skade for den formidlingen og verdiskapingen Ullensaker kommune med samarbeidspartnere planlegger i området».

Det er denne dystre og autentiske stemningen som ikke finnes lenger. Foto: Trond A Isaksen, Riksantikvaren.

Anmeldelsen forteller sterkt og presist hva som skjedde i Trandumskogen:

«Under 2. verdenskrig ble 194 briter, sovjetborgere og nordmenn, hvorav mange var motstandsfolk, henrettet i Trandumskogen. Mange var dømt til døden av tyskerne, men en del ble henrettet uten dom. Noen ble også drept som represalie for forbrytelser andre hadde begått, som et ledd i Terbovens strategi for å skape frykt og usikkerhet blant befolkningen».

«I ly av nattemørket ble fangene fraktet til Trandum på lastebil. Bakbundet og sammenbundet to og to ble de ført gjennom skogen, via den såkalte «dødsveien», frem til retterstedet hvor massegravene sto klare. Henrettelsene i Trandumskogen ble forsøkt hemmeligholdt av tyskerne. Området var under tyskmilitær kontroll, og den tette skogen og øvelsesaktiviteten som foregikk her, gjorde Trandum til et egnet sted i så måte».

Vidkun Quisling på Trandum i juni 1945. Foto: Ukjent.

«I fredsdagene ble massegravene likevel lokalisert. NS-medlemmer ble tvunget til å grave dem opp, og Quisling ble selv brakt til stedet for å se resultatene av tyskernes framferd. Det foreligger flere bilder av dette, hvor granskogen danner et tydelig bakteppe. Trandumskogen har stor nasjonal symbolverdi som uttrykk for den norske motstandskampen. Den har også kildeverdi som beretning om det tyske terrorregimet».

«Samtidig er Trandumskogen dagsaktuell når det gjelder problematikken rundt terror og henrettelser som virkemiddel for antidemokratiske krefter. På denne bakgrunn har Trandumskogen både stor nasjonal og lokal verdi».

I morgen, fredag 11. juni, skal kommunen og Stiftelsen Trandum ha et møte med Forsvarsbygg for å stake ut veien videre i denne tragiske saken.

Del denne artikkelen: velg din plattform!

RELATERTE ARTIKLER

Likte du denne artikkelen kan du utforske flere innlegg nedenfor

TILBAKE TIL NYHETER